ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดรวมทั้งติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อย โซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลและกิจการประปา
 • ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1. ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 • บริหารงานสำนักงาน
 • บริหารงานการคลังงบประมาณและพัสดุ
 • บริหารงานบุคคล
 • บริหารงานแผนและติดตามผล
2. ส่วนสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
ด้านนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินงานในส่วนที่ได้รับการประสานงานจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
 • ดำเนินงานร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจติดตามและให้ความเห็นในการอนุญาตสถาน ประกอบการ โรงแรม โรงฆ่าสัตว์ การดูดทราย การขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและสถานประกอบการอื่น ๆ
 • ดำเนินงานติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการ้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินงานในส่วนของการประสานและรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ในส่วนของแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ด้านส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดรวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
 • ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
 • ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ด้านควบคุมมลพิษ
 • ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ
 • ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ
 • ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
ด้านอนุญาต
 • การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล โรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
 • การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
 • การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
 • การอนุญาตการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่
 • การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการได้รับมอบอำนาจ (ยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า)
 • ประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนภาคปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
 • จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
 • ประสานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด
 • ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
 • ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4. ส่วนทรัพยากรน้ำ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
ด้านน้ำผิวดิน
 • ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด
 • ประสานการเผ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่บำรุงรักษา และระบบเดือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด
 • กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดินในระดับจังหวัด
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ด้านน้ำบาดาล
 • อนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล
 • ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด
 • กำกับ ดูแล กิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด

แสดงรายละเอียด » « ซ่อนรายละเอียด


ประวัติสำนักงาน

  พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545

 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 182/2547 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2547 ให้จัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 จึงให้จัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภายใต้การบังคับบัญชาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด

แสดงรายละเอียด » « ซ่อนรายละเอียด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
  องค์กรคุณภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครนายก
พันธกิจ
  ประสานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์โดยรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศ ให้อยู่คู่กับสังคมไทย โดยการสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งประชาชนได้มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • อนุรักษ์พื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ที่ดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่า ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
 • บริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
 • การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีการจัดการน้ำในระดับประเทศทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัยพัฒนาระบบเตือยภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย
 • การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ
 • พัฒนาองค์ความรู้และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
 • สร้างความตระหนักจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แสดงรายละเอียด » « ซ่อนรายละเอียด


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ข/2 258 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทร.0-3731-1776, 0-3731-5322 โทรสาร.0-3731-1291
© 2014 Ministry of Natural Resources and Environment All rights reserved.